top of page

آخرین نبرد | 2018

1h 15min | Persian | نویسنده: علی صفری

کارگردان: سعید تقوایی

آخرین نبرد تقلیدی از برخورد نزدیک بین دو اسطوره و افسانه، آژاکس و دن کیشوت است.

 

این دو نفر در زمان خود دچار نوعی توهم بودند و به جای دشمن گوسفند ذبح می کردند. حالا در زمان نامعلومی با هم آشنا شدند و این ملاقات به درگیری و مرگ ختم شد.

رها حاجی‌زینل، علی صفری و سعید تقوایی در این تئاتر بازی می‌کنند.

The Invasion
Play Video

Cast: Amir Shams, Hamed Abedi, Mehdi Aboohamzeh, Raha Hajizeinal, Mostafa Izadi, Ali Safari, Hamoon Khanmohammadi, Arash Ostadi

bottom of page